Hytaýdan Awstraliýa eltip bermek

Gysga düşündiriş:

Hytaýdan Awstraliýa ugratmak, ýerleşiş, ýüküň ululygy, ýük daşamak tertibi (howa, deňiz, gury ýer - standart ýa-da ekspress) we başga-da köp faktorlary öz içine alýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Hytaýdan Awstraliýa eltip bermek

Ippingük daşamak prosesinde size saklamak we taýýarlamak üçin hytaý ammary hem gerek bolar.Aerli ýük agentini (Awstraliýadan) saýlasaňyz, has köp çykdajylara we wagtyňyza sebäp boljak seçip almak, taýýarlamak, saklamak we gümrük taýdan resmileşdirmek üçin Hytaýda başga bir agent bilen habarlaşmaly bolar.

Hytaýdan Awstraliýa transport usulyna garamazdan, Hytaýdan ýük ekspeditoryny saýlamak iň gowusydyr, sebäbi hytaýly ekspeditor dil we geografiýa artykmaçlyklaryna eýe bolup, daşary ýurtly transportçylar üçin iň amatly saýlama bolýar.Tejribeli hytaý ýük ekspeditorynyň birnäçe ukyplary bolar, meselem: mandarin we kanton dillerini gowy bilýär;Hytaýyň işewürlik medeniýeti, hytaý üpjün edijilerini dolandyrmak tejribesi, kategoriýa we gözleg prosesi, hil gözegçiligi tejribesi, audit tejribesi we logistika tejribesi barada doly bilim alar.

China to Australia shipping1

Eltip bermegiň görnüşleri

• Portdan porta eltip bermek

Bu portdan porta eltip bermek hyzmaty iň amatly usuldyr we bu, esasan, tejribesi bolan we harytlary Awstraliýada bellenen portlaryň ýa-da terminallaryň birine iberip bilýän, şeýle hem harytlary alyp bilýän müşderiler üçin. portdan / terminaldan.Size boş konteýner, bron belgisi, ýygnamak we eltip bermek maglumatlary bereris.

China to Australia shipping3
China to Australia shipping4

• Gapydan porta (DTP) eltip bermek

DTP, halkara derejesinde gowy ibermegiň täsirli hyzmaty we tygşytly usulydyr.Bu amal, harytlaryňyzy öýüňizden ýa-da ofisiňizden alyp, bellenen porta eltmegi öz içine alýar.Fük daşaýan ekspeditoryňyz, ýük portuna barmazdan ozal size habar berer we gümrükhanalary arassalamaga we zerur resminamalary gaýtadan işlemäge kömek eder.

• Port-gapy (PTD) eltip bermek

Bu hyzmaty ulanýan müşderiler, adatça hytaý öndürijilerinden Awstraliýada ýük satyn alýan kompaniýalardyr.Hytaý öndürijileri, adatça ýüküňiziň içerki daşalmagynyň öňüni almaga kömek edip, söwda fakturasyna porta ibermek üçin çykdajylary goşýarlar.

China to Australia shipping5
China to Australia shipping6

• Gapydan gapy (DTD) eltip bermek

Gapy-gapy eltip bermek hyzmatynda ýük daşaýan kompaniýa harytlary ammardan alyp, ýerleşýän ýeriňize getirer.Bu hyzmat, adatça, ýük daşamagy hem öz içine alýar we fakturaňyzda goşmaça tölegler bolýar.

Iberilişimiziň wagtynda iberilendigine nädip göz ýetirip bileris?

Käwagt eltiş wagty bir ýa-da iki gün bilen tapawutlanyp biler, ýöne umuman kesgitlenýär we hiç bir ýük ekspeditory beýlekilerden has çalt eltip bilmeýär.
Iberilişiňizi gijikdirmezlik üçin edip boljak zatlaryň sanawy:
a.Deklarasiýa edilen gümrük bahasy täjirçilik hasap-fakturaňyza we ýük tölegiňize laýyk gelmelidir.Elmydama şol maglumatlaryň dogrudygyna göz ýetiriň.)
b.FOB şertlerine laýyklykda sargytlaryňyzy ýerine ýetiriň we üpjün edijiňiziň ähli resminamalary wagtynda (eksportdan boşatmak resminamalary) taýýarlaýandygyna göz ýetiriň.
c.Harytlaryňyz iberilmäge taýýar soňky güne çenli garaşmaň.Ekspeditoryňyzdan birnäçe gün öň üpjün edijiňiz bilen habarlaşmagyny haýyş ediň.
d.Harytlar Awstraliýa portuna gelmezinden azyndan bir aý öň gümrük obligasiýasyny satyn alyň.
e.Elmydama üpjün edijiden ýokary hilli gaplamalary ulanmagy, harytlaryňyzyň iberilmezden ozal yzyna alynmazlygy üçin soraň we anyk boluň.
f.Ippingük daşama resminamalaryňyzyň wagtynda tamamlanmagy üçin balansy we ýük çykdajylaryny elmydama wagtynda töläň.
Gijä galan bolsaňyz, iberişiňizi iki bölege bölmegi hem göz öňünde tutup bilersiňiz.Bir bölegi (20% diýeliň) howa arkaly, galan bölegi (80%) deňiz bilen iberilýär.Şeýlelik bilen, önümçilik tamamlanandan bir hepde soň ätiýaçlyk edip bilersiňiz.

Amazon Awstraliýa ugratmak

China to Australia shipping13

Elektron telekeçilik işiniň yzygiderli ösmegi bilen Hytaýdan Amazona Awstraliýada ýük daşamak gaty meşhur boldy.Emma bu proses ýönekeý däl;her baglanyşyk Amazon işiňiziň girdejisi bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.
Elbetde, üpjün edijiňize ýönekeý we amatly görünýän harytlary göni Amazon adresine ibermegi tabşyryp bilersiňiz, ýöne harytlaryňyzy daşamak üçin hytaýly ýük ekspeditoryna-da ýüz tutmaly bolarlar.Ortadaky tapawut hem uly töleg, harytlaryňyzyň ýagdaýy barada sorasaňyz, köplenç haýal jogap berýärler.
Aşakda, ýük ekspedisiýasyny ulanmagy saýlanyňyzda bilmeli zatlaryňyzy ýa-da haýsy talaplary sorap biljekdigiňizi paýlaşarys.
1. Harytlaryňyzy ýygnamagy ýa-da birleşdirmegi talap ediň
Mümkin boldugyça amatly etmek üçin ýük ekspeditoryňyz üpjün edijiňiz bilen habarlaşar, harytlary öz ammaryna alyp barar we zerur bolýança saklamaga kömek eder.Harytlaryňyz bir salgyda bolmasa-da, olary aýratyn ýygnaýarlar we wagtyňyzy tygşytlaýan we zähmeti tygşytlaýan ýeke-täk bukjada size ibererler.
2. Haryt / harytlary barlamak
Amazon biznesi bilen meşgullananyňyzda abraýyňyz we zyýanly önümlerden halas bolmak möhümdir.Hytaýdan Awstraliýa ibereniňizde, harytlaryňyzy soňky gezek barlamak üçin (Hytaýda) ýük agenti gerek bolar.Daşarky gutujygy gözden geçirmekden başlap, mukdaryna, hiline, hatda önüm suratlaryna ýa-da beýleki zerurlyklara çenli ähli talaplar ýerine ýetirilip bilner.Şonuň üçin önümleriňiziň Amazon merkezine ygtybarly we wagtynda eltilmegini üpjün etmek üçin ýük ekspeditory bilen mümkin boldugyça anyk aragatnaşyk saklamaly.
3. Belliklemek ýaly Amazon taýýarlyk hyzmatlary
Täze elektron söwda satyjysy bolsaňyz, ýük ekspeditorynyň goşmaça hyzmatlaryna bil baglamaly, sebäbi Amazon önümleriniň elmydama öz düzgünleri bar.
Agentsük agentleriniň köplenç köp ýyllyk tejribesi bar we önümiňiziň Amazonyň talaplaryna laýyk gelmegini üpjün eder.Hytaýyň ammarynda FNSKU belliklemek, gaplamak, poli gaplamak, köpürjik bilen örtmek we ş.m. ýaly bu taýýarlyklary öňünden ýerine ýetirmek, çykdajylaryňyzy ep-esli tygşytlar.
4. eltip bermek usulyňyzy saýlaň.
Harytlaryňyzyň agramyna, ululygyna we eltiş wagtyna görä çeýe saýlaw, ulag görnüşiňize laýyk gelýär.Harytlaryňyzy daşamagyň usulyny, agramyna, ululygyna we gowşuryş wagtyna görä saýlamaly.
Awstraliýadaky Amazona baranyňyzda, howa, deňiz ýa-da ekspress bolsun, transportyň her bir görnüşiniň artykmaçlyklaryna we kemçiliklerine düşünmeli ýa-da ýük ekspeditoryňyzyň size maslahat bermegine ýol açyň, şonuň üçin pul we gymmatly zatlary ýitirmersiňiz. wagt.
Gümrük taýdan resmileşdirmek we dürli resminamalar çylşyrymly bolup görünmegi mümkin, emma Amazon satyjysy hökmünde Amazon işiňizi gowulaşdyrmaga ünsi jemlemeli we bu ýük ýüklerini Hytaýdan Awstraliýa ibermek üçin ygtybarly hytaý ýük ekspeditoryna tabşyrmak hakykatdanam iň gowy saýlawdyr!

Taşlamak

Hytaýdan getirilýän harytlaryň sany köpelýär we global satyjylar üçin Hytaýdan satyn almak Amerika ýa-da Europeewropa ýaly beýleki ýurtlara garanyňda has tygşytly (bu ýük daşamak tölegini hem öz içine alýar).
Hytaý dünýädäki iň uly eksport edýän ýurt we Aziýa ýurtlarynyň köpüsiniň söwda hyzmatdaşydyr.Daşary ýurt maýadarlarynyň we ösýän başlangyç kärhanalarynyň Hytaýdan gaçmagy bilen gyzyklanýandyklary geň däldir.
Iş taşlaýyş moduly satyjylara çykdajylary azaltmaga we girdejilerini artdyrmaga kömek edýär, öňkülerinden has meşhur bolýar.
Recentlyaňy-ýakynda köp sanly telekeçi Hytaýdaky web sahypalary bilen hyzmatdaşlygy saýlady.
“Shopify” ýaly elektron söwda satyjysy bolsaňyz, inwentar we sargyt dolandyryşy köp wagt alyp biler.Soň bolsa, hünärli we tejribeli ýük ekspeditory bilen hyzmatdaşlyk edip bilersiňiz, aşak düşmek hyzmaty ýüze çykdy.
Harytlary (uly ýa-da kiçi) agentiňiziň ammarynda saklaň;elektron söwda platformaňyz bilen interfeýs etmek üçin öz ulgamy bar.Şeýlelik bilen sargydyňyz döredilenden soň, agent derrew zerurlyklaryna görä harytlary müşderä ibermäge kömek eder.Amaly çaltlaşdyrmak üçin logistika we gümrük taýdan resmileşdirme girizilýär.
Hytaýdan Awstraliýa iberilende ammar hyzmatyna mätäç bolup bilersiňiz.Onda ammar hyzmatlary size näme edip biler?

China to Australia shipping14

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň