Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

S: Men Hytaýda däl, önümlerimi Amazona ibermeli, ýigitler muny edip bilersiňizmi?

J: Hawa, elbetde.Biz siziň ýeke-täk ýük daşama çözgüdiňiz.Bütin dünýäde torumyz bar.Şonuň üçin ýüküňiz nirede bolsa, ony size Demirgazyk Amerikanyň, Europeewropanyň we Aziýanyň islendik ýerinde FBA salgysyna iberip bileris.

S: FBA iberişini näçe wagtdan bäri işleýärsiňiz?

J: 2017-nji ýyldan bäri Amazon FBA-a iberýäris.

S: Gämimiz niýetlenen porta gelen hem bolsa, näme üçin iberip bolmaýar?

J: Amazon-a ähli LTL ýa-da deňiz iberilmegi Amazon bilen duşuşmagy talap edýär.Bellenen senäni almasak, eltip berjek wagtymyza garaşmaly bolýarys.

S: Gelip çykyş ýerinde ýa-da ony almazdan ozal iberişleri paletizasiýa etmelimi?

J:, ok, zerur däl.Amazon ammarlarynda ýa-da niýetlenen ammarynda Amazon talaplaryna esaslanyp ýüküňizi paletizasiýa edip bileris.

S: Siziň iberiş hyzmatyňyzy FBA USA tarapyna ulansak, üznüksiz obligasiýa satyn almalymy?

J:, ok, zerur däl.Üznüksiz baglanyşyk bolmasa, size kömek edip bileris.

S: ABŞ-da FBA-a gaýtadan işlemek hyzmatyny berip bilersiňizmi?

J: Hawa, şeýle hyzmatlary hödürleýäris.

S: ABŞ FBA-a ibermek üçin deňiz ýa-da howa ulansak, näçe gün gerek bolar?

J: Howa bilen bolsa, üstaşyr wagty 5-7 gün töweregi.Deňiz arkaly bolsa, bellenen Amazon ammaryna ibermek üçin 22-25 gün gerek.

S: Amazon biznesi bilen meşgullanýan dürli dostlarymyz bar, ýükleri bilelikde iberip bileris öýdýärsiňizmi?

J: Hawa, edip bilersiňiz.Şeýle etmek bilen, her bir satyjy iberiş bahasyny tygşytlap biler.

Beýleki soraglar üçin gönüden-göni iberip bilersiňiz:sales08@msunweb.com