FBA iberiş hyzmaty we hünärmen iberiji

Gysga düşündiriş:

Hünärmen FBA-nyň ilkinji aýak daşaýan kompaniýasy hökmünde zawoddan ähli Amazon ammaryna Aziýa EUB we Demirgazyk Amerikadaky ammar ýaly iberiji hyzmatyny berip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Hytaýdan ädimme-ädim ugratmak

Deňiz we howa üçin ýeterlik ýer bar.
Ippingük daşamagyň iň ýokary möwsüminde iň çalt hyzmat edýändigine göz ýetiriň
Müşderiler üçin dürli saýlawlar.Biz tejribeli ippingük daşaýyş kompaniýasy we köp dürli awiakompaniýalar we ýük daşaýyş liniýalary bilen işewürlik gurduk.Şeýlelik bilen, müşderileriň isleglerine görä çykdajylary we tranzit wagtyny sazlap bileris.

fba6

Customönekeý we çalt gümrük hyzmaty
Ilki başda, kompaniýamyz gapydan gapy daşamak hyzmatyna ünsi jemleýär.Her ýyl 300-den gowrak müşderä hyzmat edýäris we Hytaýdan ýükleri olaryň gapysyna ýerleşdirýäris.Daşary ýurtlarda ýük gümrükhanasyny arassalamak üçin ýeterlik tejribämiz bu biziň uly artykmaçlygymyz.
Her bir ýurtda gümrük taýdan resmileşdirmek üçin iň bolmanda 3 sany hünärmen wekilimiz bar.Bu, FBA ýüklerini rahat we hünärli ýerine ýetirýändigimize göz ýetirip biler.

Amazon (FBA) tarapyndan ýerine ýetirilmegi.Amazonyň ammaryna eltip bermek
1-nji ädim: Satyjy Harytlary taýýarlaň
2-nji ädim: upygnamagy gurnaýarys
3-nji ädim: Bukjany barlamak, gerek bolsa bellik etiketkasyna kömek edýär
4-nji ädim: Hytaý tarapynyň adaty we resminamalary resmileşdirmek üçin resminamalary taýýarlaň
5-nji ädim: AMAZON ammaryna deňizde 22-25 iş güni, howa bilen 5-7 iş güni, Express 2-3 iş güni gerek
6-njy ädim: Amazon ammaryna Amazon FBA-a iberilýän ýükleri arassalaň

FQA

S: Men Hytaýda däl, önümlerimi Amazona ibermeli, ýigitler muny edip bilersiňizmi?
J: Hawa, elbetde.Biz siziň ýeke-täk ýük daşama çözgüdiňiz.Bütin dünýäde torumyz bar.Şonuň üçin ýüküňiz nirede bolsa, ony size Demirgazyk Amerikanyň, Europeewropanyň we Aziýanyň islendik ýerinde FBA salgysyna iberip bileris.

S: FBA iberişini näçe wagtdan bäri işleýärsiňiz?
J: Amazon FBA-a 2019-njy ýyldan bäri iberýäris.

S: Gämimiz niýetlenen porta gelen hem bolsa, näme üçin iberip bolmaýar?
J: Amazona iberilýän zatlaryň hemmesi Amazon bilen duşuşmagy talap edýär.Bellenen senäni almasak, eltip berjek wagtymyza garaşmaly bolýarys.

S: Gelip çykyş ýerinde ýa-da ony almazdan ozal iberişleri paletizasiýa etmelimi?
J:, ok, zerur däl.Amazon ammarlarynda ýa-da niýetlenen ammarynda Amazon talaplaryna esaslanyp ýüküňizi paletizasiýa edip bileris.

S: Siziň iberiş hyzmatyňyzy FBA USA tarapyna ulansak, üznüksiz obligasiýa satyn almalymy?
J:, ok, zerur däl.Üznüksiz baglanyşyk bolmasa, size kömek edip bileris.

S: ABŞ-da FBA-a gaýtadan işlemek hyzmatyny berip bilersiňizmi?
J: Hawa, şeýle hyzmatlary hödürleýäris.

S: ABŞ FBA-a ibermek üçin deňiz ýa-da howa ulansak, näçe gün gerek bolar?
J: Howa bilen bolsa, üstaşyr wagty 5-7 gün töweregi.Deňiz arkaly bolsa, bellenen Amazon ammaryna ibermek üçin 22-25 gün gerek.

S: Amazon biznesi bilen meşgullanýan dürli dostlarymyz bar, ýükleri bilelikde iberip bileris öýdýärsiňizmi?
J: Hawa, edip bilersiňiz.Şeýle etmek bilen, her bir satyjy iberiş bahasyny tygşytlap biler.

FBA ibermek üçin näme edýäris?

1, Size zerur resminamalary we şahadatnamalary import we eksport ediň.
2, Gapydan gapylara eltip bermek, ammar, palet, agaç gaplar, gaplamak, haryt paýlamak üçin talaplar bilen üpjün edip bileris.
3, Tüsse çykarmak, hil barlagy, gözden geçirmek, gümrük deklarasiýasy.
4, Müşderiniň talaplaryna, gümrük taýdan resmileşdirilişine we töleg töleglerine, eltip berişine görä iň gowy iberiş ýoluny saýlaň.
5, Üpjün edijileriňizden haryt alyň we ýygnaň.
6, Satyjyny çylşyrymly ýük daşamakdan azat etsin.

FBA13

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň