Halkara logistikanyň ösüş tendensiýasy

COVID-19 täsirinde, 2020-nji ýylyň ikinji ýarymyndan başlap halkara logistika bazarynda bahalaryň köpelmegi, partlamagy we şkaflaryň ýoklugy ýüze çykdy.Hytaýyň eksport konteýnerleriniň ýük nyrhynyň birleşýän görkezijisi geçen ýylyň dekabr aýynyň ahyrynda 1658.58-e çykyp, soňky 12 ýylda täze ýokary boldy.Geçen ýylyň mart aýynda Sues kanalynyň "asyr gämi dykylmagy" wakasy transport kuwwatynyň ýetmezçiligini güýçlendirdi, merkezleşdirilen transportyň bahasynda täze belentlik döretdi, dünýä ykdysadyýetine täsir etdi we halkara logistika pudagy üstünlikli çykdy.

news1

Dürli ýurtlardaky syýasat üýtgemeleriniň we geografiki gapma-garşylyklaryň täsirinden başga-da, halkara logistika we üpjünçilik zynjyry soňky iki ýylda bu pudakda üns merkezine öwrüldi."Dyknyşyk, ýokary baha, konteýnerleriň we ýeriň ýoklugy" geçen ýyl ýük daşamagyň esasy girelgesi boldy.Dürli partiýalar hem dürli düzedişler girizmäge synanyşan hem bolsalar, 2022-nji ýylda "ýokary baha we dyknyşyk" ýaly halkara logistika aýratynlyklary halkara jemgyýetçiliginiň ösüşine täsir edýär.

news1(1)

Umuman aýdanyňda, epidemiýa sebäpli ýüze çykýan global üpjünçilik zynjyrynyň dilemmasy durmuşyň ähli gatlaklaryny öz içine alar we halkara logistika pudagy hem muňa goşulmaýar.Ightük nyrhlarynyň ýokary üýtgemelerine we ulag kuwwatynyň gurluşynyň sazlanmagyna dowam eder.Bu çylşyrymly gurşawda daşary ýurtly söwdagärler halkara logistikanyň ösüş tendensiýasyny özleşdirmeli, häzirki meseleleri çözmäge we ösüşiň täze ugruny tapmaga çalyşmalydyrlar.

Halkara logistikanyň ösüş tendensiýasy

Içerki we daşarky faktorlaryň täsiri sebäpli halkara logistika pudagynyň ösüş tendensiýasy esasan "transport kuwwatynyň üpjünçiligi bilen islegiň arasyndaky gapma-garşylyk", "senagatyň birleşmegi we gazanylmagy", "üznüksiz ösüş" -de öz beýanyny tapdy. döreýän tehnologiýalara maýa goýum "we" ýaşyl logistikanyň çalt ösmegi ".

1. Ulag kuwwatynyň üpjünçiligi bilen islegiň arasyndaky gapma-garşylyk henizem bar

Ulag kuwwatynyň üpjünçiligi bilen islegiň arasyndaky gapma-garşylyk, soňky iki ýylda çuňlaşan halkara logistika pudagynda hemişe problema bolup gelýär.Epidemiýanyň ýaýramagy transport kuwwaty bilen üpjünçilik bilen islegiň arasyndaky gapma-garşylygy güýçlendirmek üçin ýangyja öwrüldi, bu bolsa halkara logistika paýlanyşyny, daşalmagyny, saklanylmagyny we beýleki baglanyşyklaryny öz wagtynda we netijeli baglanyşdyryp bilmeýär. .Dürli ýurtlar tarapyndan yzygiderli durmuşa geçirilýän epidemiýanyň öňüni alyş syýasatlary, şeýle hem ýagdaýyň gaýtadan dikeldilmegine we inflýasiýa basyşynyň ýokarlanmagyna we dürli ýurtlaryň ykdysady taýdan dikeliş derejesine görä dürli-dürli bolup, global transport kuwwatynyň käbirlerinde jemlenmegine sebäp bolýar. liniýalar we portlar, gämilere we işgärlere bazaryň islegini kanagatlandyrmak kyn.Konteýnerleriň, boşluklaryň, adamlaryň ýetmezçiligi, ýük nyrhlarynyň ýokarlanmagy we dyknyşyk logistika işgärleri üçin agyry boldy.

Logistika işgärleri üçin geçen ýylyň ikinji ýarymyndan bäri köp ýurtlaryň epidemiýa gözegçilik syýasaty gowşadyldy, üpjünçilik zynjyrynyň gurluşy çaltlaşdyryldy we ýük nyrhynyň ýokarlanmagy we dyknyşyk ýaly meseleler belli bir derejede ýeňilleşdirildi, olara ýene umyt berýär.2022-nji ýylda dünýäniň köp ýurtlary tarapyndan kabul edilen ykdysady dikeldiş çäreleri halkara logistika basyşyny ýeňletdi.

news1(3)

Şeýle-de bolsa, transport kuwwatynyň paýlanyşy bilen hakyky islegiň arasyndaky strukturalaýyn bölünişik sebäpli ýüze çykýan transport kuwwatynyň üpjünçiligi bilen islegiň arasyndaky gapma-garşylyk, transport mümkinçilikleriniň laýyk gelmezligini düzetmegiň gysga möhletde tamamlanyp bilmejekdigine esaslanyp şu ýyl dowam eder.

2. Senagatyň birleşmegi we gazanylmagy artýar

Soňky iki ýylda halkara logistika pudagynda birleşmek we gazanmak gaty çaltlaşdyryldy.Kiçi kärhanalar birleşmegi dowam etdirýärler we iri kärhanalar we ägirtler, goblin logistika toparyny aňsatlaşdyrmak, Maerskiň Portugaliýanyň elektron söwda logistika kärhanasy Huub-y satyn almak we ş.m. ýaly mümkinçilikleri saýlaýarlar.Logistika çeşmeleri kellä has ýakynlaşmagyny dowam etdirýär.
Halkara logistika kärhanalarynyň arasynda M & A-nyň tizlenmegi, bir tarapdan, potensial näbellilikden we amaly basyşdan gelip çykýar we M & hadysanyň pudagy gutulgysyz diýen ýaly;Beýleki tarapdan, käbir kärhanalar sanawda işjeň taýýarlyk görýändikleri sebäpli önüm önümlerini giňeltmeli, hyzmat mümkinçiliklerini optimizirlemeli, bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaly we logistika hyzmatlarynyň durnuklylygyny ýokarlandyrmaly.Şol bir wagtyň özünde, epidemiýa sebäpli ýüze çykýan üpjünçilik zynjyry krizisi sebäpli, isleg bilen islegiň we global logistikanyň arasyndaky çynlakaý gapma-garşylyga sezewar bolan kärhanalar garaşsyz we gözegçilik edip bolýan üpjünçilik zynjyryny gurmalydyrlar.Mundan başga-da, soňky iki ýylda global ýük daşaýan kärhanalaryň girdejileriniň düýpgöter ýokarlanmagy kärhanalaryň M & A-ny işe girizmegine bolan ynamy artdyrdy.

Iki ýyllap dowam eden M & uruşdan soň, halkara logistika pudagynda şu ýylky gözleg we täsir garşylygy gowulandyrmak üçin ýokary we aşaky akymlaryň dikligine birleşmegine has köp üns berler.Halkara logistika pudagy üçin kärhanalaryň oňyn islegi, ýeterlik maýa we real talaplar M & A integrasiýasyny şu ýyl pudagyň ösüşi üçin möhüm söz bolar.

3. Ösüp barýan tehnologiýalara maýa goýumlary ösmegini dowam etdirdi

Epidemiýanyň täsirinde halkara logistika kärhanalarynyň telekeçiligi ösdürmek, müşderilere hyzmat etmek, adam çykdajylary, maýa dolanyşygy we ş.m. ýaly meseleler barha artyp başlady.Şonuň üçin käbir kiçi, orta we mikro halkara logistika kärhanalary has gowulaşdyrmak üçin çykdajylary azaltmak we sanly tehnologiýanyň kömegi bilen özgerişleri amala aşyrmak ýa-da senagat ägirtleri we halkara logistika platformasy kärhanalary bilen hyzmatdaşlyk etmek ýaly üýtgeşmeleri gözläp başladylar. .Elektron söwda, zatlaryň interneti, bulut hasaplamasy, uly maglumatlar, blokirleme, 5g we emeli intellekt ýaly sanly tehnologiýalar bu kynçylyklary ýeňip geçmäge mümkinçilik berýär.

Halkara logistikany sanlaşdyrmak pudagynda maýa goýumlarynyň we maliýeleşdirmegiň ösüşi hem ýüze çykýar.Soňky ýyllarda bolup geçen ösüşden soň, bölünen ýoluň başynda ýerleşýän halkara logistika sanly kärhanalary gözlendi, bu pudakda köp mukdarda maliýeleşdirme ýüze çykdy we paýtagt kem-kemden başyna ýygnandy.Mysal üçin, Silikon jülgesinde doglan flexport, bäş ýyldan az wagtyň içinde umumy bahasy 1,3 milliard dollar.Mundan başga-da, M & A-nyň tizlenmegi we halkara logistika pudagyna integrasiýa sebäpli döreýän tehnologiýalary ulanmak kärhanalaryň esasy bäsdeşlik ukybyny döretmek we goldamak üçin esasy usullaryň birine öwrüldi.Şonuň üçin bu pudakda täze tehnologiýalaryň ulanylyşy 2022-nji ýylda ösmegini dowam etdirip biler.

4. greenaşyl logistikanyň ösüşini çaltlaşdyryň

news1(2)

Soňky ýyllarda global howa ep-esli üýtgedi we aşa howa ýygy-ýygydan ýüze çykdy.1950-nji ýyldan başlap, howanyň global üýtgemeginiň sebäpleri, esasan, parnik gazlarynyň zyňyndylary ýaly adam işjeňliginden gelip çykýar, CO-nyň täsiri takmynan üçden iki bölegini düzýär.Howanyň üýtgemegine garşy durmak we daşky gurşawy goramak maksady bilen dürli ýurtlaryň hökümetleri işjeň iş alyp barýarlar we Pari Agreement şertnamasy bilen baglanyşykly birnäçe möhüm şertnamalary döredýärler.

Milli ykdysady ösüşiň strategiki, esasy we öňdebaryjy pudagy hökmünde logistika pudagy energiýany tygşytlamak we uglerody azaltmak boýunça möhüm wezipäni öz üstüne alýar.Roland Berger tarapyndan ýaýradylan hasabatda transport we logistika pudagy global uglerod dioksidiniň zyňyndylarynyň 21% -ini emele getirýän transport we logistika pudagydyr.Häzirki wagtda ýaşyl we pes uglerodly öwrülişigiň tizlenmegi logistika pudagynyň ylalaşygyna öwrüldi we “goşa uglerod maksady” bu pudakda gyzgalaňly meselä öwrüldi.

Dünýäniň esasy ykdysadyýetleri, “goşa uglerod” strategiýasynyň töwereginde uglerodyň bahasy, uglerod tehnologiýasy we energiýa gurluşyny sazlamak ýaly möhüm çäreleri yzygiderli çuňlaşdyrdy.Mysal üçin, Awstriýanyň hökümeti 2040-njy ýylda "uglerodyň bitaraplygy / sap nol zyňyndylaryny" gazanmagy meýilleşdirýär;Hytaý hökümeti 2030-njy ýylda "uglerodyň iň ýokary derejesini" we 2060-njy ýylda "uglerodyň bitaraplygy / sap nol zyňyndylaryny" gazanmagy meýilleşdirýär. Pari Agreement şertnamasyna, soňky iki ýylda "goşa uglerod" maksady bilen halkara logistika pudagynyň adaptasiýa düzedişi şu ýyl dowam etdiriler.Greenaşyl logistika bazar bäsleşiginiň täze ýoluna öwrüldi we uglerodyň zyňyndylaryny azaltmak we pudakda ýaşyl logistika ösüşini öňe sürmek tizligi dowam eder.

Gysgaça aýdylanda, gaýtalanýan epidemiýalar, yzygiderli adatdan daşary ýagdaýlar we transport logistika zynjyry tapgyrlaýyn ýüze çykan halatynda halkara logistika pudagy hökümetleriň syýasatlaryna we görkezmelerine laýyklykda iş ýerlerini we ösüş ugruny sazlamagy dowam etdirer.

Ulag kuwwatynyň üpjünçiligi bilen islegiň, pudagyň birleşmegi we integrasiýasy, döreýän tehnologiýalara maýa goýumlary we logistikanyň ýaşyl ösüşi arasyndaky gapma-garşylyk halkara logistika pudagynyň ösüşine belli bir derejede täsir eder.Mümkinçilikler we kynçylyklar 2022-nji ýylda bilelikde ýaşar.

news1(5)

Iş wagty: Apr-08-2022