Bu anna gününden öň (18-nji mart, Pekin wagty) adaty ýagdaýda alyp bolmajak geleşigi ýatyrmagyňyzy maslahat berýäris.

news2

Recentlyakynda, eBay käbir satyjylaryň epidemiýa sebäpli adaty eltip bermek ýaly adaty iş alyp barmaýandygyny öwrendi.Häzirki wagtda platforma logistika päsgelçiligi, inwentarlaryň ýeterlik däldigi ýa-da işçi güýjüniň çäkliligi sebäpli kadaly iberilip bilinmeýän käbir amallary goramak kararyna geldi.

Bu anna gününden öň (18-nji mart, Pekin wagty) adaty ýagdaýda alyp bolmajak geleşigi ýatyrmagyňyzy maslahat berýäris.

Hytaý materiginden we Gonkong sebitinden geleşik we 1-nji mart üçin töleg wagty (şol sanda) 15-nji mart aralygynda (şol sanda) satyjy Pekin wagty 23: 59-dan öň ýatyrmak haýyşyny we geleşigi ýatyrmak 59 ýatyryş wagtyndan öň ýetmezçilik (Stockout) hökmünde saýlanar.Platforma birmeňzeş goralar.Degişli amallar netijesinde döredilen ýazgylar we aksiýa bilen baglanyşykly orta we pes baha ýazgylary aýrylar.

Mysallar

Hytaýyň materiginde ibermek üçin göni poçta sargyt 10-njy martda, ýagny epidemiýa täsir eden döwürde dünýä indi.Logistik päsgelçilik, ýeterlik ätiýaçlyk ýa-da işçi güýji çäkli bolansoň, wagtynda eltip bolmaýar.Satyjy 18-nji martda 23:59:59 öňünden sargyt sahypasyndaky buýrugy ýatyrmagy saýlasa we sebäbiniň aksiýa bolmagy bolsa, bu geleşigiň netijesinde döredilen ýazgy ýazgysy we ýetmezçilik bilen baglanyşykly orta we pes baha ýazgysy aýrylar.Bu gorag, eBay saýtlarynyň satyjy reýtingine we syýasata baha berilmegine degişlidir.

Mundan başga-da, satyjynyň dükanyň häzirki işleýiş ukybyna, inwentarizasiýa, doldurmak we logistika gaýtadan işlemek kuwwatyna ünsli baha bermelidigini ýene bir gezek nygtaýarys.Eger epidemiýa hakykatdanam täsir eden bolsa, satyjy buýrugy gysga wagtda ýatyrmaly we soňraky zerur däl töwekgelçiliklerden we ýitgilerden gaça durmak üçin dükanyň dynç alyş tertibini açmagyň usulyny ulanmalydyr.Adaty satuwy ýa-da eltip bermegi saýlaýan önümler üçin Satyjy logistikanyň öz wagtynda bolmagyny üpjün etmek, alyjy bilen öz wagtynda habarlaşmak we haryt logistikasynyň soňky ösüşi barada pikir alyşmak üçin elinden gelenini eder, şonuň üçin alyjy kabul ediş wagtyna laýyk garaşma döredip biler. .


Iş wagty: Apr-08-2022