Hyzmat

 • Cost-effective express delivery service

  Çykdajyly ekspress gowşuryş hyzmaty

  Biz DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, Aramex baş agenti, olar bilen köp ýyllyk ýakyn hyzmatdaşlygymyz bar.Örän arzanladyş alyp biler, agentimiziň bahasy olar bilen göni hyzmatdaşlykdan 60% pesdir.Harytlaryň gowşurylan güni öz wagtynda kepillendirilmegi üçin yzarlaýyş belgisi bilen berlip bilner.

 • Sea shipping from China to UK

  Hytaýdan Angliýa deňiz gatnawy

  Hytaýdan Angliýa deňiz gatnawy
  Shük daşamak, global import we eksport biznesi üçin esasy transport usulydyr.Pes bahalar, ýokary göwrümli ýüklemek, doly konteýner ýük (FCL) ýa-da konteýner ýükünden (LCL) opsiýalardan az, ummanyň iberilmegini Angliýanyň iň köp import edijileri üçin ilkinji saýlaýan artykmaçlyklardyr.

 • FBA shipping service and professional shipper

  FBA iberiş hyzmaty we hünärmen iberiji

  Hünärmen FBA-nyň ilkinji aýak daşaýan kompaniýasy hökmünde zawoddan ähli Amazon ammaryna Aziýa EUB we Demirgazyk Amerikadaky ammar ýaly iberiji hyzmatyny berip bileris.

 • Ocean freight information and services

  Okean ýük maglumatlary we hyzmatlary

  Aşakdaky ippingükleme liniýalary bilen uzak möhletli berk gatnaşyklarymyz bar: CSCL, COSCO, WANHAI, OOCL, TS-LINE, MSC, K-LINE, HAPAG-LLOYD, YANGMING, PIL, NYK, HER REaşyl, MAERSK, CMA, ZIM, esasanam Japanaponiýa, Koreýa, Taýwan, günorta-gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Awstraliýa, Europeewropa, Amerika, Afrika bazarlarynda.

 • Fast and cost-effective rail freight

  Çalt we tygşytly demir ýol ýükleri

  Hytaý bilen Europeewropanyň arasynda demir ýol ulaglary
  Çalt we tygşytly

  Howa we deňiz ýükleri bilen bir hatarda demir ýol ulaglary Hytaý bilen Europeewropanyň arasynda haryt ibermegiň has özüne çekiji usulydyr.Esasy peýdalary tizlik we çykdajydyr.Demir ýol ulaglary deňiz ýüklerinden has çalt we howa ýüklerinden has tygşytly.

 • The main shipping route from China to the rest of the world

  Hytaýdan dünýäniň beýleki ýerlerine esasy ugradylýan ýol

  Dünýä ýük daşama ýollary
  Ynha, Hytaýdan tutuş dünýä, ummanyň esasy portlaryny goşmak bilen, esasy konteýner ýük daşaýan kompaniýalar bilen esasy okean ugry ugurlaryny görkezýän ýazgy.

 • Shipping has a wide range of products

  Eltip bermek önümleriň köp görnüşine eýe

  J: Näme iberip bileris?

  Dürli kuwwatly batareýalaryň dürli görnüşi.Elektron skuter, elektrik awtoulag, deňagramly awtoulag, kuwwat banky, arassa batareýa, elektron çilim, markaly ýük, dürli eşikler, sumkalar, gürleýjiler, nauşnikler, oýunjaklar, çüýşeler, öýler, mebel, çyralar we

 • Shipping from China to USA – Complete guide

  Hytaýdan ABŞ-a eltip bermek - Doly gollanma

  Dünýäni global oba hasaplamak dürli ýurtlaryň arasyndaky işewür gatnaşyklary gowulandyrýar.Bu, Hytaýyň dünýädäki köp transferleriň gelip çykyşy hökmünde ýeterlik derejede tanalmagynyň sebäplerinden biridir.Beýleki bir sebäp, Hytaýyň maddy-tehniki zerurlyklara esaslanyp dürli ugurlarda harytlaryň üstaşyr geçmegine kömek edip biljek öndürijilikli pudagy bar.Mundan başga-da, Amerikanyň Birleşen Ştatlary baý we ösen ýurt hökmünde müşderilerine harytlary hödürlemek üçin iň amatly ýerdir.Bu iki ýurduň arasyndaky aralyk köp bolansoň, iň oňat ugry, wagty we çykdajylary saýlap, olaryň arasynda geçmek mümkinçiligini ýeňilleşdirmek üçin ygtybarly we ygtybarly çeşme peýdaly bolup biler.

 • China to SouthEast Asia shipping

  Hytaý Günorta-Gündogar Aziýa ugradylýar

  FCL ýa-da LCL bolsun, hyzmatymyz Günorta-Gündogar Aziýanyň hemme ýerine baryp ýetýär, pikap, ammar, konsolidasiýa, gümrük taýdan resmileşdirmek, import tölegini (salgyt) tölemek we eltip bermek ýaly ähli prosese üns berýäris.Diňe iberiş bron görnüşini dolduryň we gaplama sanawyny we täjirçilik hasap-fakturasyny bize beriň, ýük daşamakdaky ähli kynçylyklardan we kynçylyklardan halas edýäris, şeýlelik bilen esasy işiňize has köp wagt we güýç sarp etmäge mümkinçilik berýär.

 • China to MIDDLE EAST shipping

  Hytaýda gündogar ýük daşamak

  Hytaýdan Dubaý, Saud Arabystany, Kuweýt, Oman, Bahreýn, Katara howa we deňiz gapylaryndan DDP ugratmagyna ünsi jemläň - Eastakyn Gündogar ýükleri, aýratyn artykmaç hyzmatlarymyzy üpjün etmek üçin özboluşly artykmaçlyklarymyzy we çeşmelerimizi birleşdirýäris.Saud Arabystanynyň çylşyrymly gümrükleri we salgytlaryň we ýygymlaryň ýokary bahasy sebäpli kompaniýamyz gümrük taýdan resmileşdirmek üçin wagt, alada, tagalla we pul tygşytlap biler.

 • China to CANADA shipping

  Hytaýdan CANADA ýük daşamak

  Deňiz ýükleri global import we eksport kärhanalary üçin esasy transport usulydyr.Pes bahalar, ýokary göwrümli ýüklemek, doly konteýner ýük (FCL) ýa-da konteýner ýükünden (LCL) opsiýalardan has az, Kanadanyň iň köp import edijileri üçin ummanyň ugradylmagyny artykmaçlyk edýär.

 • China to Australia shipping

  Hytaýdan Awstraliýa eltip bermek

  Hytaýdan Awstraliýa ugratmak, ýerleşiş, ýüküň ululygy, ýük daşamak tertibi (howa, deňiz, gury ýer - standart ýa-da ekspress) we başga-da köp faktorlary öz içine alýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2