Önümlerimiz

Biziň iş gymmatlyklarymyz we ýörelgelerimiz

Müşderilerimize şahsylaşdyrylan, ýokary hilli hyzmat bermek.Müşderini kanagatlandyrmak ilkinji nobatda durýar.Şonuň üçin müşderiler bilen teklibiň daşynda çözgütleri däl-de, iň täsirli we täsirli logistika meýilnamasyny döretmek üçin ýeke-täk esasda işleýäris.
Hünärmen bilen habarlaşyň

 • about_us1
 • Sea transportation horizontal vector sea freight and shipping banners with isometric seaport, ships, containers and crane
 • Trade goods export concept banner, isometric style

Biz hakda

MSUN International Logistic 2017-nji ýylda esaslandyryldy. MSUN Hytaýdaky iň uly ýük daşaýjy topar däl, ýöne ähli hünärli işgärler bilen iň ökde ýük daşaýyş toparydyrys.MSUN müşderilerimiz üçin gowy kömekçi bolmagy maksat edinýär, diňe bir ýönekeý ýük ekspeditory däl.

Goükleri birleşdirmek

Dürli üpjün edijilerden ýükleri birleşdirip, köp mukdarda eksport edip bileris.Diýmek, eksport çykdajylaryny ýekeje ýüküň esasynda ýük tölegi hökmünde tygşytlaýarsyňyz.Mundan başga-da, zerur bolsa alyjylara dürli uly ýükleri birnäçe ownuk ýüklere iberip bileris.

Cargo Consolidation

Batareýa we batareýa elementi GÖRNÜŞ

Size batareýany eksport etmek we daşamak üçin bir gezeklik hyzmat berip bileris!Batareýany tutuş kabinet bilen üpjün etmek (esasanam gurşun-kislotaly batareýalar, litiý batareýalary, nikel wodorod batareýalary we zarýadly elektron önümleri üçin), LCL batareýasynyň hyzmaty (batareýalaryň ähli görnüşleri) bilen üpjün etmekde ýöriteleşýäris! batareýany howa daşamak we batareýany gyssagly daşamak hyzmaty!

Battery and battery item SHIPPING

Al we barla

Zeper ýeten gutularyň iberilmezligini her paketiň daşky görnüşini barlarys.Mundan başga-da, mukdaryny barlamak, gaplamany çalyşmak we hatda müşderi islese käbir bölümleri barlamak üçin gutular açyp bileris.

Receive & Inspect

Gaýtadan işlemek we bellik etmek

Her bir element ýa-da her bir ctn gutusy üçin paketleri gaýtadan dikeltmäge we bellikleri ýelmemäge, önümiňiz iberilmezden ozal Amazonyň talaplaryna laýyk önümiňizde FNSKU we FBA guty bellikleriniň bardygyny barlamaga kömek edip bileris.

Repacking and Labeling
 • index_brands-24
 • index_brands-2
 • index_brands-4
 • index_brands-5
 • index_brands-14
 • index_brands-19
 • index_brands-21
 • index_brands-22