Hytaýdan CANADA ýük daşamak

Gysga düşündiriş:

Deňiz ýükleri global import we eksport kärhanalary üçin esasy transport usulydyr.Pes bahalar, ýokary göwrümli ýüklemek, doly konteýner ýük (FCL) ýa-da konteýner ýükünden (LCL) opsiýalardan has az, Kanadanyň iň köp import edijileri üçin ummanyň ugradylmagyny artykmaçlyk edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

• Iberişiň görnüşi - LCL / FCL

Konteýner ýükünden az (LCL)
Harytlaryňyzyň mukdary az bolsa we göwrümi 15CBM-den pes bolsa, ýük ekspeditory harytlaryňyzy LCL-e ibermäge kömek eder.Bu, importçylara “Full Container Load” -y amatly görnüşe öwürmek üçin dogry göwrümi bolmadyk az mukdarda ýük ibermäge mümkinçilik berýär.Bu, ýüküňiziň şol bir ýere ugradylýan beýleki ýükler bilen birleşdirilendigini aňladýar.
LCL harytlary portlara gelende, ululygy we degişlilikde çeýeligi sebäpli ýük awtoulaglary ýa-da ekspress kompaniýalar tarapyndan iberilip bilner.LCL ýük bahasyny hasaplamak üçin CBM (Kub metr) ölçeg birligi hökmünde ulanýar.

Doly konteýner ýük (FCL)
FCL, harytlaryňyzyň mukdary iň azyndan bir gapda goýuljak derejede köp bolanda degişlidir.Bu ýagdaýda ýük FCL esasynda hasaplanýar.FCL iberişi üpjün edijiňiz tarapyndan ýüklener we möhürlener, soňra bolsa soňky barjak ýeriňize iberiler.

Hytaýdan Kanada howa ýükleri

Howa gatnawy wagtynda gyssagly harytlar üçin amatly ýa-da harytlaryň birligi bahasy ýokary, ýöne harytlaryň mukdary az (300-500kg).
Howa ýükleri üçin iberiş wagty, Kanadada ýük daşamak ýerini, uçuş wagtyny we ýerli gowşuryş wagtyny bellemek üçin zerur wagt bilen aňladylýar.
Bu transport usuly bilen, eltiş wagty we bahasy deňiz ýüklerinden has çeýe, sebäbi dürli howa ýollary bilen üznüksiz geçiriş ýa-da çarter hyzmatlaryny saýlap bilersiňiz.Umuman, tejribeli ýük ekspeditorlary Hytaýdan Kanada howa ýüklerini üç kategoriýa bölýärler:
• Ykdysady howa ýükleri: eltip beriş wagty 6-13 gün, bahasy tygşytly we bu transport usuly az wagt talaplary bolan harytlar üçin amatly (howply harytlar, artykmaç ýa-da temperatura gözegçilik edilýän harytlar ýok).
• Adaty howa ýükleri: gowşuryş wagty 4-7 gün, amatly baha we has gysga wagt.
• Gyssagly howa ýükleri: gowşuryş wagty 1-4 gün, tizligiň ileri tutulýan wagty, duýgur harytlar (çalt zaýalanýan harytlar) üçin amatly.

Hytaýdan Kanada gyssagly gatnaw
1. Çalt eltip bermegiň artykmaçlyklary
Ekspress ugratmak, deňiz ýa-da howa ýükleri bilen deňeşdirilende Hytaýdan Kanada iň çalt we aňsat transport usulydyr.“Express” bilen paç tölegleri we gümrük taýdan resmileşdirmek barada aladalanmak hökman däl.Şeýle hem harytlaryňyzy islän wagtyňyz yzarlap we şoňa görä meýilleşdirip bilersiňiz.
Şonuň üçin amatly teklip bilen çalt kompaniýa tapyň we harytlaryňyzyň gapyňyza gelmegine garaşyň.
2. Ekspress hyzmat prosesi
Her bir ýük ekspeditorynyň öz iş amallary toplumy bar.Bu ýerde diňe kompaniýamyň proseduralary bilen tanyşdyraryn.Bir zat size ylham berer diýip umyt edýärin.
1. Iberýän maglumatlaryňyz bilen bahany dolduryň we tabşyryň.
2. 12 sagadyň dowamynda jogap berýäris.
3. Şertlerimizi halamaýan bolsaňyz, ylalaşyga gelýänçäk has köp pikir alyşyp bileris.
4. Üpjün edijiňiz bilen habarlaşyp, hemme zady gözden geçirenimizden soň, daşaýjydan boş ýer belläris.
5. Içerki ammara eltip bermek barada alada etmeli dälsiňiz.Biz ýa-da üpjün edijiňiz muny gurarys.
6. Zerur zarýad bilen size habar bereris.
7. Çykdajylary tölärsiňiz.
8. Siziň iberişiňiz kurýer (DHL, FedEx, UPS we ş.m.) eltiler.
9. Harytlaryňyzyň gapyňyza eltilmegine garaşyň.
Iberilen zatlaryňyzy yzarlarys we harytlaryňyzy alýançaňyz täzeleneris.Umuman aýdanyňda, çykdajylary azaltmaga, hyzmatlaryňyzy gowulaşdyrmaga, gijikdirmeleri azaltmaga we öndürijiligiňizi ýokarlandyrmaga kömek ederis.

Iberýän wagtyňyzyň wagtynda iberilendigine nädip göz ýetirip bilersiňiz?

Käwagt eltiş wagty bir ýa-da iki gün bilen tapawutlanyp biler, ýöne umuman kesgitlenýär we hiç bir ýük ekspeditory beýlekilerden has çalt eltip bilmeýär.
Iberilişiňizi gijikdirmezlik üçin edip boljak zatlaryň sanawy:
a.Deklarasiýa edilen gümrük bahasy täjirçilik hasap-fakturaňyza we ýük tölegiňize laýyk gelmelidir.Elmydama şol maglumatlaryň dogrudygyna göz ýetiriň.
b.FOB şertlerine laýyklykda sargytlaryňyzy ýerine ýetiriň we üpjün edijiňiziň ähli resminamalary wagtynda (eksport resmileşdirmek resminamalaryny) taýýarlaýandygyna göz ýetiriň.

c.Harytlaryňyz iberilmäge taýýar soňky güne çenli garaşmaň.Ekspeditoryňyzdan birnäçe gün öň üpjün edijiňiz bilen habarlaşmagyny haýyş ediň.
d.Harytlaryň Kanada portuna gelmezinden azyndan bir aý öň gümrük obligasiýasyny satyn alyň.
e.Elmydama üpjün edijiden ýokary hilli gaplamalary ulanmagy, harytlaryňyzyň iberilmezden ozal yzyna alynmazlygy üçin soraň we anyk boluň.
f.Ippingük daşama resminamalaryňyzyň wagtynda tamamlanmagy üçin balansy we ýük çykdajylaryny elmydama wagtynda töläň.
Gijä galan bolsaňyz, iberişiňizi iki bölege bölmegi hem göz öňünde tutup bilersiňiz.Bir bölegi (20% diýeliň) howa arkaly, galan bölegi (80%) deňiz bilen iberilýär.Şeýlelik bilen, önümçilik tamamlanandan bir hepde soň ätiýaçlyk edip bilersiňiz.

Amazon Kanadasyna eltip bermek

Elektron telekeçilik işiniň yzygiderli ösmegi bilen Hytaýdan Amazona Kanadada eltip bermek gaty meşhur boldy.Emma bu proses ýönekeý däl;her baglanyşyk Amazon işiňiziň girdejisi bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.
Elbetde, üpjün edijiňize ýönekeý we amatly görünýän harytlary göni Amazon adresine ibermegi tabşyryp bilersiňiz, ýöne harytlaryňyzy daşamak üçin hytaýly ýük ekspeditoryna-da ýüz tutmaly bolarlar.Ortadaky tapawut hem uly töleg, harytlaryňyzyň ýagdaýy barada sorasaňyz, köplenç haýal jogap berýärler.
Aşakda, ýük ekspedisiýasyny ulanmagy saýlanyňyzda bilmeli zatlaryňyzy ýa-da haýsy talaplary sorap biljekdigiňizi paýlaşarys.

China to CANADA shipping11

1. Harytlaryňyzy ýygnamagy ýa-da birleşdirmegi talap ediň
Mümkin boldugyça amatly etmek üçin ýük ekspeditoryňyz üpjün edijiňiz bilen habarlaşar, harytlary öz ammaryna alyp barar we zerur bolýança saklamaga kömek eder.Harytlaryňyz bir salgyda bolmasa-da, olary aýratyn ýygnaýarlar we wagtyňyzy tygşytlaýan we zähmeti tygşytlaýan ýeke-täk bukjada size ibererler.
2. Haryt / harytlary barlamak
Amazon biznesi bilen meşgullananyňyzda abraýyňyz we zyýanly önümlerden halas bolmak möhümdir.Hytaýdan Kanada ibereniňizde, harytlaryňyzy soňky gezek barlamak üçin (Hytaýda) ýük agenti gerek bolar.Daşarky gutujygy gözden geçirmekden başlap, mukdaryna, hiline, hatda önüm suratlaryna ýa-da beýleki zerurlyklara çenli ähli talaplar ýerine ýetirilip bilner.Şonuň üçin önümleriňiziň Amazon merkezine ygtybarly we wagtynda iberilmegini üpjün etmek üçin ýük ekspeditory bilen mümkin boldugyça anyk aragatnaşyk saklamaly.
3. Belliklemek ýaly Amazon taýýarlyk hyzmatlary
Täze elektron söwda satyjysy bolsaňyz, ýük ekspeditorynyň goşmaça hyzmatlaryna bil baglamaly, sebäbi Amazon önümleriniň elmydama öz düzgünleri bar.
Agentsük agentleriniň köplenç köp ýyllyk tejribesi bar we önümiňiziň Amazonyň talaplaryna laýyk gelmegini üpjün eder.Hytaýyň ammarynda FNSKU belliklemek, gaplamak, poli gaplamak, köpürjik bilen örtmek we ş.m. ýaly taýýarlyklary öňünden ýerine ýetirmek, çykdajylaryňyzy ep-esli tygşytlar.
4. eltip bermek usulyňyzy saýlaň.
Harytlaryňyzyň agramyna, ululygyna we eltiş wagtyna görä çeýe saýlaw, ulag görnüşiňize laýyk gelýär.Harytlaryňyzy daşamagyň usulyny, agramyna, ululygyna we gowşuryş wagtyna görä saýlamaly.
Kanadadaky Amazona baranyňyzda, howa, deňiz ýa-da ekspress bolsun, her bir transport usulynyň artykmaçlyklaryna we kemçiliklerine düşünmeli ýa-da ýük ekspeditoryňyzyň size maslahat bermegine ýol açyň, şonuň üçin pul we gymmatly zatlary ýitirmersiňiz. wagt.
Gümrük taýdan resmileşdirmek we dürli resminamalar çylşyrymly bolup görünmegi mümkin, emma Amazon satyjysy hökmünde Amazon işiňizi gowulaşdyrmaly we bu ýük ýüklerini Hytaýdan Kanada ugratmak üçin ygtybarly hytaý ýük ekspeditoryna tabşyrmak hakykatdanam iň gowy saýlawdyr!

Taşlamak

Hytaýdan getirilýän harytlaryň sany köpelýär we global satyjylar üçin Hytaýdan satyn almak Amerika ýa-da Europeewropa ýaly beýleki ýurtlara garanyňda has tygşytly (bu ýük daşamak tölegini hem öz içine alýar).
Hytaý dünýädäki iň uly eksport edýän ýurt we Aziýa ýurtlarynyň köpüsiniň söwda hyzmatdaşydyr.Daşary ýurt maýadarlarynyň we ösýän başlangyç kärhanalarynyň Hytaýdan gaçmagy bilen gyzyklanýandyklary geň däldir.
Iş taşlaýyş moduly satyjylara çykdajylary azaltmaga we girdejilerini artdyrmaga kömek edýär, öňkülerinden has meşhur bolýar.
Recentlyaňy-ýakynda köp sanly telekeçi Hytaýdaky web sahypalary bilen hyzmatdaşlygy saýlady.
“Shopify” ýaly elektron söwda satyjysy bolsaňyz, inwentar we sargyt dolandyryşy köp wagt alyp biler.Soň bolsa, hünärli we tejribeli ýük ekspeditory bilen hyzmatdaşlyk edip bilersiňiz, aşak düşmek hyzmaty ýüze çykdy.
Harytlary (uly ýa-da kiçi) agentiňiziň ammarynda saklaň;elektron söwda platformaňyz bilen interfeýs etmek üçin öz ulgamy bar.Şeýlelik bilen sargydyňyz döredilenden soň, agent derrew zerurlyklaryna görä harytlary müşderä ibermäge kömek eder.Amaly çaltlaşdyrmak üçin logistika we gümrük taýdan resmileşdirme girizilýär.
Hytaýdan Awstraliýa iberilende ammar hyzmatyna mätäç bolup bilersiňiz.Onda ammar hyzmatlary size näme edip biler?

China to Australia shipping14

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň