Hytaýdan ABŞ-a eltip bermek - Doly gollanma

Gysga düşündiriş:

Dünýäni global oba hasaplamak dürli ýurtlaryň arasyndaky işewür gatnaşyklary gowulandyrýar.Bu, Hytaýyň dünýädäki köp transferleriň gelip çykyşy hökmünde ýeterlik derejede tanalmagynyň sebäplerinden biridir.Beýleki bir sebäp, Hytaýyň maddy-tehniki zerurlyklara esaslanyp dürli ugurlarda harytlaryň üstaşyr geçmegine kömek edip biljek öndürijilikli pudagy bar.Mundan başga-da, Amerikanyň Birleşen Ştatlary baý we ösen ýurt hökmünde müşderilerine harytlary hödürlemek üçin iň amatly ýerdir.Bu iki ýurduň arasyndaky aralyk köp bolansoň, iň oňat ugry, wagty we çykdajylary saýlap, olaryň arasynda geçmek mümkinçiligini ýeňilleşdirmek üçin ygtybarly we ygtybarly çeşme peýdaly bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Töwekgelçilikleri sebäpli Hytaýdan ABŞ-a haryt geçirmek kyn iş.Göz öňünde tutulmaly käbir ädimler bar.
Ilki bilen, ygtyýarnamanyň, import edijiniň belgisiniň we gümrük obligasiýasy barada ýeterlik bilimiň bardygyna göz ýetirmeli.
Ikinjiden, import ediji öz ýurdunda satyljak önümleri saýlamaly.
Üçünjiden, Hytaýda lomaý web sahypalary arkaly ýa-da söwda sergileri ýa-da beýleki söwdagärleriň teklipleri arkaly onlaýn tapyp bolýan üpjün edijileri tapmak hem möhümdir.
Dördünjiden, import ediji agramyna, ululygyna, gyssaglylygyna we bahasyna baglylykda önümleri ibermegiň iň gowy usulyny tapmalydyr.Şondan soň import rugsady kabul edilmeli we gümrük paçlary tölenmeli.Netijede, ýük bazara satylmazdan ozal deslapky tassyklamanyň gerekdigini ýa-da ýokdugyny barlamak üçin ammara iberilýär.

China to USA shipping7

Hytaýdan ABŞ-a ugratmak

Aziýada ýerleşýän Hytaý ýükleri ABŞ-a üç ýol arkaly geçirip biler;Pacificuwaş ummany, Atlantik zolagy we Hindi zolagy.Cargos her ýoly alyp ABŞ-nyň aýratyn böleginde eltilýär.Latyn Amerikasynyň günbatary, ABŞ-nyň gündogar kenary we Demirgazyk Amerikanyň Pacificuwaş ummany, Atlantik we Hindi zolaklaryndan ýükleri alýar.Hytaýdan ABŞ-a eltmegiň dürli ýollary bar.Haçan-da zerur ýük daşamak hyzmaty zerurlyklara we býudjetiň esasynda saýlansa, alyjy üçinem, satyjy üçinem peýdaly köp mukdarda pul tygşytlanar.Bu işe başlamak üçin ilkinji ädim, karary gowy kabul etmek üçin proses bilen baglanyşykly has köp maglumat almakdyr.Käbir meşhur ýük daşaýyş ýollary deňiz ýükleri, howa ýükleri, gapy-gapy we gyssagly ýük daşamakdyr.

China to USA shipping8

Deňiz ýükleri

Dünýäniň iň gowy 10 portunyň sanawyndaky portlaryň köpüsi Hytaýda ýerleşýär.Bu nokat, Hytaýyň köp sanly halkara müşderisini özüne çekmek ukybynyň bardygyny we dürli harytlary satyn almak we ibermek üçin aňsatlaşdyrýandygyny görkezýär.Shüklemegiň bu usulynyň käbir peýdalary bar.
Birinjiden, onuň bahasy beýleki usullar bilen deňeşdirilende ýerlikli we täsirli.
Ikinjiden, satyjylara aňsatlyk bilen bütin dünýäde üstaşyr geçirmäge mümkinçilik berýän uly we agyr harytlary geçirmek mümkin.Şeýle-de bolsa, bu usulyň haýal tizligi bolup, geçişi çalt we gyssagly eltip bolmajak bir kemçilik bar.ABŞ-nyň bir böleginde işiň ýokary mukdaryny peseltmek üçin portlaryň her topary dürli bölümlere bölünýär;şol sanda, Gündogar kenar, Günbatar kenar we Aýlag kenary.

Konteýner Hytaýdan ABŞ-a iberilýär
Hytaýdan ABŞ-a iberilýän konteýnerleriň dürli görnüşlerini bilmek zerur bolanda iki görnüş bolýar: Doly konteýner ýük (FCL) we konteýner ýükünden az (LCL).Ippingük daşaýan konteýner çykdajylaryna täsir edýän faktorlaryň biri möwsümdir.Harytlar möwsümden başga möwsümde däl-de, iň ýokary möwsümde geçirilse has köp pul tygşytlanyp bilner.Beýleki faktor, gidiş we barjak portlaryň arasyndaky aralyk.Erakyn bolsa, hökman size az pul töleýärler.
Indiki faktor, görnüşine baglylykda konteýneriň özi (20'GP, 40'GP we ş.m.).Umuman aýdylanda, konteýner daşamak üçin çykdajylaryň ätiýaçlandyryş, gidýän kompaniýa we port, niýetlenen kompaniýa we port we transport çykdajylaryna baglylykda dürli-dürli bolup biljekdigini göz öňünde tutmalydyrys.

Howa ýükleri

Howa ýükleri, uçar bilen daşalýan zatlaryň her görnüşidir.Bu hyzmaty 250-den 500 kilograma çenli harytlar üçin ulanmak has maslahat berilýär.Onuň artykmaçlyklary kemçiliklerden has ýokary, sebäbi howa ýükleri ygtybarly we çalt, ýöne resminamalary satyjy ýa-da alyjy zerur.
Airportük uçuş howa menzilinde bolanda, birnäçe sagatdan soň barlag geçiriler.Gümrük amallary, gözden geçirmek, ýükleri dolandyrmak we ammar saklamak dowam etse, ahyrsoňy ýük howa menzilinden çykar.Hytaýdan ABŞ-a howa ýükleri, harytlar gaty gymmatly bolsa ýa-da deňizde haryt almak üçin köp wagt bolmasa, eltip bermäge kömek edýär.

Gapydan gapy

Gapydan gapy hyzmaty, köp päsgelçiliksiz zatlary satyjydan alyja gönüden-göni geçirmekdir, bu porta, porta porta ýa-da öýme-öý diýilýär.Bu hyzmat has kepillikli deňiz, ýol ýa-da howa arkaly amala aşyrylyp bilner.Şoňa laýyklykda ýük ekspeditor kompaniýasy ýük konteýnerini alyp, alyjynyň ammaryna getirýär.

Hytaýdan ABŞ-a gyssagly eltip bermek

Ekspress ugratmagy, barmaly ýerine esaslanýan DHL, FedEx, TNT we UPS ýaly käbir kompaniýalaryň ady bilen Hytaýda giňden tanalýar.Hyzmatyň bu görnüşi harytlary 2 günden 5 güne çenli eltýär.Mundan başga-da, ýazgylary yzarlamak aňsat.
Harytlar Hytaýdan ABŞ-a eksport edilende, UPS we FedEx ygtybarly we tygşytly usullardyr.Kiçijik nusgadan başlap, gymmatly önümlere çenli harytlaryň köpüsi bu usul arkaly eltilýär.Mundan başga-da, tizligi sebäpli onlaýn satyjylaryň arasynda çalt eltip bermek hakykatdanam meşhurdyr.

Hytaýdan ABŞ-a eltip bermek barada soraglar

Wagtyň dowamlylygy: howa ýükleri üçin adatça 3-5 gün gerek, bu has gymmat, ýöne deňiz ýükleri arzan we Hytaýdan Günbatar Europeewropa, Günorta Europeewropa we Demirgazyk Europeewropa haryt ibermek üçin 25, 27 we 30 gün gerek.
Ippingük daşama bahasy: harytlaryň arassa agramyna, harytlaryň göwrümine, gowşuryş wagtyna we takyk barmaly ýerine görä hasaplanýar.Umuman alanyňda, howa ýükleri üçin deňizden geçirmekden has gymmat howa ýükleri üçin bir kilogram üçin 4-5 dollar töweregi.
Hytaýda söwda düzgünleri: iň gowy teklip, harytlaryňyzyň jikme-jikliklerini görkezilenleri almak üçin Hytaýda kagyz şertnamasyna ýazmakdyr.Mundan başga-da, ýüklemezden ozal zawodda hil barlagyny geçirmek gowy pikir.

Hytaýdan ABŞ-a iberiş nyrhyny nädip almaly?

Kompaniýalaryň köpüsinde ýük daşama çykdajylaryny we nyrhlary hasaplamak üçin onlaýn ulgam bar, sebäbi her bir elementiň adatça kub metr (CBM) esasynda aýdylýan durnukly bahasy bar.
Garaşylmadyk töleglerden gaça durmak üçin, harytlaryň agramyna we göwrümine, gidýän ýerine we barjak ýerlerine we ahyrky gowşuryş salgysyna görä “Getirilen ýer” (DAP) ýa-da “Delivery Duty Unpaid” (DDU) bahasyndan jemi soramak maslahat berilýär.
Harytlar öndürilende we gaplanylanda, iň soňky ýük bahasy tassyklanmalydyr, bu bolsa size baha bermäge mümkinçilikiň bardygyny aňladýar [8].Sitirleýişiň dogry bahasyny almak üçin hytaýly üpjün edijiden käbir jikme-jik maglumatlar gerek:
* Harytlaryň ady we göwrümi we HS kody
* Iberilýän wagtyň bahasy
* Eltip berilýän ýeri
* Agramy, göwrümi we geçiriş usuly
* Söwda tertibi
* Getirmegiň usuly: porta ýa-da gapy

Hytaýdan ABŞ-a ibermek üçin näçe wagt gerek?

Ozal Hytaýdan ABŞ-a paket almak üçin 6-8 aý töweregi wagt bardy, indi bolsa 15 ýa-da 16 gün.Görnükli faktor materiallaryň görnüşidir.
Kitaplar we geýimler ýaly umumy önümler iberilse, adatça 3-6 gün töweregi wagt alýar, iýmit, neşe we kosmetika ýaly duýgur önümler üçin has köp wagt gerek bolup biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň